Ordlista – Ekonomiska begrepp & termer för investerare

Ordlista med ekonomiska begrepp och termer

Här hittar du en ordlista med ekonomiska termer och begrepp som en investerare måste känna till för att göra investeringar framgångsrikt.


A

Aktie – En aktie är en andel i ett aktiebolag och ger dig äganderätt till en del av ett bolags tillgångar och resultat.

Aktiedepå – En aktiedepå eller värdepappersdepå är ett konto där man förvaltar sina värdepapper såsom aktier och fonder.

Aktiefond – En aktiefond investerar sina kunders pengar i aktier på börsen.
Det finns aktiva aktiefonder som styrs av en fondförvaltare och passiva aktiefonder som förvaltas av en dator. Aktiefonder har högst risk bland fonder. Läs mer om aktiefonder.

Aktieindex – Ett aktieindex är det värde som visar den genomsnittliga förändringen av en bestämd mängd aktier.

Aktiekapital – Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget.

Aktieklubb – En aktieklubb är en grupp människor som är intresserade av aktier och placerar gemensamma pengar med målet att få en bra avkastning på aktier. Läs mer om aktieklubb.

Aktieportfölj – Aktieportfölj är det begrepp du använder för att beskriva de aktier man äger för tillfället. Läs mer om aktieportfölj.

Aktietorget – Aktietorget var en marknadsplats för handel med aktier. I maj 2018 bytte Aktietorget namn till Spotlight.

Aktieutdelning – Aktieutdelning är den del av vinsten (kassaflödet) som delas ut till aktieägarna. Vanligtvis sker utdelningen på våren i Sverige. Läs mer om aktieutdelning.

Aktieägare – Aktieägare är de privatpersoner eller juridiska personer som riskerar sitt egna sparade kapital i ett onoterat eller noterat aktiebolag. Läs mer om aktieägare.

All time high – När en aktie eller fond tar ut sin högsta notering i betalkurs så talar man om All time high.

Allokering av kapital – Allokering är fördelning av en resurs. I ekonomiska sammanhang rör det sig om kapital som ska fördelas för att få en en så bra avkastning och riskspridning som möjligt. Läs mer om allokering av kapital.

Amortering – Amortering betyder att du avbetalar på din skuld till din långivare. Läs mer om amortering.

Avdragsgill ränta – Du får som privatperson göra 30% avdrag på de låneräntor du betalat under ett inkomstår. Läs mer om avdragsgill ränta.

Avkastning – Avkastning är den förändring som skett i värde från en tidigare tidpunkt för t.ex. aktier eller fonder. Aktier har historiskt avkastat 7% per år.

Avkastningskrav – Avkastningskrav är det krav en investerare har på avkastning för en investering. Vanliga avkastningskrav för en investerare är 10% eller 20% för börsaktier. Medan en fastighetsinvesterare nöjer sig med 5-7% i avkastningskrav.

Avkastning på eget kapital – Avkastning på eget kapital visar företagets avkastning under året på ägarnas insatta kapital.

Avknoppning – Avknoppning är när en verksamhetsdel av ett företag avskiljs för att stå på egna ben. Ett exempel är hygienbolaget Essity som knoppades av från skogsbolaget SCA.


B

Baisse – Vid ett längre börsfall används ordet baisse för att beskriva sentimentet på börsen.

Bank ID – BankID är en digital ID-handling som kan liknas vid körkort eller pass. Läs mer om BankID.

Bankkonto – När man pratar om bankkonto så är det vanligen ett transaktionskonto utan sparränta. Läs mer om bankkonto.

Balansräkning – En balansräkning redovisar ett företags tillgångar och skulder vid en given tidpunkt.

Barnsparande – Barnsparande syftar på att man som förälder sparar pengar till sina barn i fonder eller aktier på ett ISK eller Kapitalförsäkring i eget namn eller barnens namn. Läs mer om barnsparande.

Betavärde – Betavärde är ett statistiskt mått som visar ett värdepappers marknadsrisk, det vill säga hur mycket t.ex. en aktie rör sig upp och ner i kurs.

Betalningsanmärkning – Om du har en skuld som du inte betalar i tid så kan du få en betalningsanmärkning. Läs mer om betalningsanmärkning.

Björnmarknad – Björnmarknad är samma sak som Baisse och beskriver ett negativt sentiment på börsen. Läs mer om björnmarknad här.

Blandfond – En blandfond placerar pengar i aktier, räntebärande värdepapper och andra fonder. Läs mer om blandfonder.

Blankning – Blankning innebär att en investerare spekulerar i att en aktie eller annat värdepapper ska gå ned i pris. Detta kallas också att gå kort en aktie.

Bolagsrisk – Bolagsrisk är risken att verksamheten som företaget utövar går sämre än förväntat.

Bolån – Bolån är ett bostadslån hos banken med ett topplån och/eller bottenlån. Läs mer om bolån.

Bolagsstämma – Bolagsstämma är ett sammanträde med alla aktieägare i ett aktiebolag.

Bottenlån – Bottenlån är ett lån i en fastighet med lägre risk för banken och därmed lägre ränta. Bottenlån brukar ges ut till högst 75-85% av marknadspriset. Läs mer om bottenlån.

Budget – En budget är en är prognos eller planering över framtida intäkter och kostnader. Läs mer om budget.

Buffertsparande – Ett buffertsparande brukar bestå av 1-3 månadslöner och syftet är att ha en buffert för oförutsedda kostnader. Läs mer om buffersparande.

Bruttomarginal – Bruttomarginal är ett lönsamhetsmått som är speciellt intressant för företag som tillverkar produkter. Läs mer om bruttomarginal.

Börsen – Börsen är en marknadsplats där man köper och säljer olika finansiella instrument. Exempel på marknadsplatser i Sverige är: Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen), NGM Equity, First North och Spotlight.

Börsbubbla – En börsbubbla syftar på höga värderingar på börsen som inte längre förankras i fundamental analys. I en börsbubbla råder spekulation där man inte tar hänsyn till risken eller nedsidan i en investering. Läs mer om börsbubbla.

Börshandlad fond – En börshandlad fond handlas över börsen som en aktie. På engelska kallas börshandlad fond för ETF. Två exempel på EFF:er är Xact Bull och Xact Bear.

Börsintroduktion – Börsintroduktion kallas på engelska IPO och är processen när ett bolag ska listas och börja handlas på en marknadsplats.

Börsnoterade aktier – Börsnoterade aktier är bolag som handlas över en marknadsplats. Motsatsen är onoterade bolag som är privata. Exempel på börsnoterade aktier är ABB och Electrolux.

Börsvärde – Ett bolags börsvärde är aktiekuren multiplicerat med antalet aktier i företaget. Ett börsvärde kan skilja sig från ett marknadsvärde på en onoterad marknad.


C

Courtage – Den avgift du betalar till nätmäklare eller banken vid köp eller försäljning av värdepapper.

Cykliskt bolag – Ett cykliskt bolag påverkas av konjunkturen. Är efterfrågan dålig så kan försäljning och vinst sjunka kraftigt, liksom motsatsen vid bra tider.


D

Daytrader – En daytrader gör kortsiktiga affärer på börsen som avslutas innan dagens slut. Läs mer om daytrader.

Delårsrapport – Delårsrapport är en kvartalsrapport som företag rapporterar fyra gånger om året.

Direktavkastning – Aktieutdelningen uttryckt i procent av nuvarande aktiekurs. En vanlig direktavkastning är 2-4% för svenska bolag. Läs mer om direktavkastning.

Diversifiering – Diversifiering är när du sprider dina tillgångar mellan olika tillgångsklasser eller när du äger 10-30 aktier i en portfölj. Läs mer om diversifiering.


E

Eget kapital – Eget kapital är det aktiekapital som finns i ett bolag samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna.

Ekonomiskt oberoende – När du är ekonomiskt oberoende har du ett kassaflöde in varje månad eller år som täcker dina levnadskostnader. När man inte behöver jobba för att upprätthålla sin livsstil är man ekonomiskt oberoende. Läs mer om ekonomiskt oberoende.

Emission – Emission är när ett bolag ger ut aktier.

Etisk fond – En etisk fond tar hänsyn till etiska värderingar och investerar inte i branscher som alkohol, tobak, gambling (casino, vadslagning) och vapen.


F

Fasträntekonto – På ett fasträntekonto kan du binda dina sparpengar i 3 mån till 3 år beroende på hur länge du kan undanvara ditt kapital. I gengäld får du en högre sparränta än vad du skulle ha fått på ett rörligt sparkonto. Läs mer om fasträntekonto.

Fill or kill – En instruktion i orderläggningen vid köp eller försäljning av aktier. Fill or kill innebär att om inte det begärda antalet aktier kan säljas eller köpas så ska ordern inte utföras på marknaden.

Finansinspektionen – Finansinspektionen eller FI är den myndighet som övervakar och granskar banker, inlåningsföretag och nätmäklare.

Fondemission – Vid en fondemission ökar aktiekapitalet och antalet aktier utan att aktieägarna betalar in nya pengar till bolaget.

Fundamental aktieanalys – Vid en fundamental analys försöker investeraren bedöma en akties rimliga värde genom analys av resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Andra faktorer man analyserar är ledningen, marknaden och framtidsutsikter.


G

Globalfond – En globalfond placerar pengar i värdepapper över hela världen.


H

Hausse – När det är hausse på börsen så stiger aktiekurser kraftigt och börshumöret är på topp. Motsatsen till hausse är baisse.

Handelsplattform – En handelsplattform är det användargränssnitt du använder på datorn eller mobilen när du handlar aktier eller andra finansiella värdepapper. Läs mer om handelsplattform här.

Hedgefond – En fond som tar både långa och korta positioner på börsen.

Hembudsklausul – En paragraf i en bolagsordning som betyder att en aktieägare inte får sälja sina aktier till andra personer än de som anges i paragrafen.

Hyresfastighet – En hyresfastighet syftar på en större fastighet med flera lägenheter eller lokaler avsedda för uthyrning till privatpersoner eller företag. Läs mer om hyresfastigheter.

Hållbara fonder – Fonder som investerar hållbart tänker på hur innehaven i bolag påverkar miljö, människor och samhälle. Läs mer om hållbara fonder här.

Hävstångseffekt – Hävstång syftar vanligtvis på den effekt som du kan skapa genom att belåna dina aktier. Läs mer om hävstång på värdepapper här.


I

Index – Ett index är en sammansättning av ett utvalt antal aktier där man sedan mäter utvecklingen.

Indexfond – En indexfond följer ett bestämt index och har ofta lägre avgifter än aktivt förvaltade fonder. Läs mer om indexfonder.

Inflation – Inflation betyder att pengar blir mindre värda på grund av att penningmängden ökar. Läs mer om inflation.

Inlåningsränta – Inlåningsränta är ett annat ord för den sparränta du erbjuds på sparkonton hos banker och inlåningsföretag. Läs mer om inlåningsränta.

Insättningsgaranti – En statlig garanti som gör att dina pengar på sparkonton är skyddade upp till 950 000 kronor ifall en bank skulle gå i konkurs. Läs mer om insättningsgaranti.

Insider – En insider kallas de personer som är insynspersoner i ett börsnoterat bolag. Detta är normalt ledningen och styrelsen i ett bolag.

Investmentbolag – Ett ägarbolag som förvaltar andra börsnoterade aktier. Exempel på investmentbolag i Sverige är Investor och Industrivärden.

Investeringssparkonto – Ett konto som förkortas ISK och är en sparform som beskattas med en schablon årligen. Kontot skapades av staten för att uppmuntra sparande i aktier och fonder. Läs mer om investeringssparkonto.

Investerarskydd – Investerarskydd betyder att du som privatsparare har en statlig garanti på att du får tillbaka dina pengar ifall en finansiell aktör går i konkurs. Investerarskyddet ska inte blandas ihop med insättningsgaranti. Läs mer om investerarskydd.

Investeringskriterier – De kriterier som fungerar som ett filter innan en investering görs. Investeringskriterier är oftast nyckeltal men kan också vara kvalitativa bedömningar av t.ex. VD. Läs mer om investeringskriterier.


J

Justerat eget kapital – Ett bolags beskattade egna kapital plus övervärden som kan finnas i balansräkningen.


K

Kapitalförsäkring – En kapitalförsäkring (KF) är en sparform där banken eller försäkringsbolaget äger dina värdepapper. Läs mer om kapitalförsäkring.

Kassaflöde – Kassaflöde är ett bolags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod. Ett växande fritt kassaflöde ökar värdet på ett företag varje år.

Klassresa – När du gör en klassresa så flyttar du dig upp eller ner i samhällets olika skikt. Debatten är stor om det verkligen finns ett klassamhälle kvar idag. Läs mer om klassresa till överklass.

Konkurs – När ett bolags aktiekapital är förbrukat så tvingas ett bolag att gå i konkurs.

Kontantinsats – Kontantinstats är den del du själv måste skjuta till vid ett bostadsköp. Det är ditt egna kapital som du lägger in i toppen på ditt bostadslån. Läs mer om kontantinsats.

Konvertibel – Ett konvertibelt skuldebrev ger dig rätt, men inte skyldighet, att byta ut din fordran mot aktier i bolaget till en i förväg bestämd betalkurs.

Kreditkort – Ett kreditkort är ett kontokort med kredit där du i slutet av månaden får en faktura med sammanställning över dina inköp. Läs mer om kreditkort.

Köpkurs – Köpkurs är det pris en köpare vid en tidpunkt är villig att betala för t.ex. en aktie.

Köpnota – En köpnota är ett dokument som din bank eller nätmäklare skapar för en aktietransaktion. Den visar bland annat hur mycket courtage du betalat.

Köpoption – En köpoption ger dig en rättighet, men inte skyldighet, att inom en viss tid köpa t.ex. en aktie till ett i förväg bestämt pris.

Köporder – En order till din nätmäklare eller bank om att du vill köpa värdepapper till ett bestämt pris.


L

Likvidation – Vid likvidation så beslutar aktieägarna i ett bolag att verksamheten ska upphöra och det egna kapitalet ska återbetalas till aktieägarna.

Likviddag – Likviddag är den dag då betalning sker. Vid köp eller sälj av aktier är likviddagen 2-3 dagar efter avslutet. Själva äganderätten till aktien sker dock omedelbart om du köpt aktien i ett ISK eller aktie- och fondkonto.

Likvider – Likvider är pengar som du har tillgängligt direkt. Det kan vara pengar som står på ett sparkonto eller bankkonto.

Lock-up – Vid börsnotering av ett bolag så är det vanligt med lock-up tider på 6 månader till 1 år. Inom denna tidsperiod får inte större aktieägare eller ledning sälja några aktier.

Lösenpris – Det pris som innehavaren av en option har rätt att sälja eller köpa den aktie som optionen avser.


M

Marginal – Marginal är ett lönsamhetsmått i förhållande till ett företags omsättning. Vanliga marginaler är bruttomarginal, rörelsemarginal och vinstmarginal.

Marknadsrisk – Marknadsrisk är risken att börsen ska gå sämre i framtiden.

Minimicourtage – Den lägsta avgiften som en nätmäklare eller bank tar ut vid köp eller sälj av en aktie.

Månadsspara – Månadssparande är när du automatiskt eller manuellt överför pengar från ditt lönekonto till ett investeringssparkonto där pengarna placeras i fonder eller aktier. Läs mer om månadsspar.

Mäklarfirma – Är en fondkommissionär och företag som är auktoriserad att bedriva handel med värdepapper på en börs.


N

Nyemission – Nyemission är när ett bolag ger ut nya aktier där nya pengar måste skjutas till.

Nätmäklare – Nätmäklare är det begrepp som används på de aktörer som får bedriva handel med värdepapper över nätet. Två aktörer som inte har några bankkontor men verksamhet på nätet är Avanza och Nordnet.


O

Obligation – En obligation är ett räntebärande skuldebrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till staten, kommun eller företag.

Obligationsfond – Privatpersoner köper enklast obligationer via obligationsfonder. Detta på grund av att en enskild obligation oftast kostar mer än en miljon kronor styck. Läs mer om obligationsfonder.

Omsättning – Omsättning är ett företags intäkter och kallas också försäljning. Läs mer om omsättning.

Omvänd split – Vid omvänd split så slår man samman flera aktier till en aktie.

OMX-index – Är det index i Sverige där de trettio mest omsatta aktierna ingår.

Orderdjup – Orderdjup i en orderbok visar hur många aktier som en köpare/säljare vill handla med och till vilka kurser de vill göra affärerna till.


P

Passiv inkomst – Passiv inkomst är pengar som kommer in till ditt bankkonto utan att du behöver jobba på bestämda tider. Läs mer om passiv inkomst.

Passiv investering – När du investerar passivt så brukar man syfta på indexfonder eller ETF:er där en dator förvaltar dina pengar istället för en aktiv förvaltare. Läs mer om passiv investering.

P/E-tal – Ett relationsmått där du tar pris dividerat med vinst per aktie för att få fram en multipel. Ett normalt P/E-tal på en aktie är 15.

Penningmarknadsfond – En fond som placerar i räntebärande värdepapper med kort löptid.

Peer to peer lån – Peer to peer lån (P2P) är ett konsumtionslån och begreppet syftar på att privatpersoner eller företag lånar pengar av varandra utan säkerhet. Läs mer om peer to peer lån.

Preferensaktie – En preferensaktie är en hybrid mellan obligationer och aktier. Innehavare av preferensaktier har förtur framför stamaktieägare vid likvidation. Läs mer om preferensaktier här.

Premieobligation – En obligation som ges ut av staten där räntan delas ut genom utlottning.

Privatobligation – En obligation med mindre belopp som är skapad till privatpersoner.

Privatlån – Ett lån utan säkerhet, även kallat blancolån, som är avsedda för privatpersoner. Läs mer om privatlån.

Private Banking – Private banking är en personlig tjänst som banker erbjuder rika privatpersoner med större kapital. Läs mer om private banking.

Privatsparande – Ett privatsparande heter det när man sparar utanför den statliga pensionen. Månadssparande i fonder är ett populärt privatsparande för pensionen. Läs mer om privatsparande.

Prospekt – Ett prospekt är ett dokument som ska ge nya aktieägare beslutsunderlag för att avgöra om de ska investera i en börsnotering eller emission.


R

Realränta – Realränta är den ränta som du får efter avdrag för inflation. Medan nominell ränta inte tar hänsyn till inflation.

Reavinst – Förkortning på realisationsvinst och är den vinst som uppstår när du säljer värdepapper. Läs mer om realisationsvinst.

Rentier – Är en person som lever på avkastningen från sin förmögenhet. Det kan t.ex. vara utdelningar från en aktieportfölj.

Repetitiva intäkter – Repetitiva intäkter är återkommande intäkter som inte kräver nyförsäljning. Bolag som har återkommande intäkter har lättare att växa än andra bolag. Läs mer om repetitiva intäker.

Resultaträkning – En redovisning av ett företags resultat under en period.

Riktad emission – När en riktad emission utförs så riktas den mot en utvald grupp investerare som får erbjudande om att teckna nya aktier i bolaget.

Riktkurs – Riktkurs är ett begrepp som analytiker använder för att berätta vad de tycker en aktie är värd.

Riskkapital – Riskkapital är det kapital som en ägare eller investerare är villig att investera i ett företag.

Riskpremie – Riskpremie är det avdrag som en investerare gör för risken i en investering. Det kan liknas vid en säkerhetsmarginal för att undvika förlust.

RSI-index – RSI är en teknisk indikator och graf inom teknisk analys.

Räkenskapsår – Räkenskapsår är den period som ett företag valt att redovisa sina siffror. Vanligtvis används kalenderår 1 januari till 31 december.

Räntabilitet – Räntabilitet är förmågan att generera lönsam avkastning.

Ränta på ränta – Är ränta som beräknas på ursprungsbeloppet plus all tidigare ränta. Läs mer om ränta på ränta.

Räntebevis – Räntebevis är en produkt som ger privatpersoner en möjlighet att investera i företagsobligationer. Läs mer om räntebevis.

Räntefond – En räntefond investerar i räntebärande värdepapper med kort eller lång bindningstid. En räntefond har lägst risk av alla typer av fonder. Läs mer om räntefonder.

Rörelsemarginal – Rörelsemarginal (förkortning EBIT) berättar hur stor del av omsättningen för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och i slutändan en eventuell vinst.


S

Schablonmetoden – Är en metod för att beräkna anskaffningsvärdet på aktier när du ska deklarera.

Senast betalt – Vid orderläggningen kan du se vad som var senast betalt för en aktie.

Sharpe-kvot – För att mäta den riskjusterade avkastningen i en portfölj brukar man använda ett mått som kallas sharpekvot. Ju högre sharpekvot desto bättre.

Skatteplanering – Vid aktieaffärer kan det handla om att sälja aktier i ett aktie- och fondkonto för att kvitta vinsten mot förluster på andra aktier eller husförsäljning.

Skatt på aktier – Skatt på aktier betalar du om du gör en kapitalvinst på ett vanligt aktie- och fondkonto, där är skatten 30%. Använder du ett ISK eller KF så är det istället en schablonskatt på ca 1% per år.

Skräckindex VIX – VIX Index står för Volatility Index och visar marknadens förväntningar på aktiemarknadens volatilitet under de kommande 30 dagarna. Indexet är känt för att mäta det känslömässiga läget bland investerare. Är de skräckslagna eller giriga?

Snabblån – Snabblån eller SMS-lån som de också kallas är små lån på 500 – 15 000 kronor och används till konsumtion eller oförutsedda kostnader. Dessa mikrolån har en hög ränta. Läs mer om snabblån.

Slutkurser – Den kurs som en aktie står i när börsen stänger.

Småbolag – När en investerare pratar om småbolag är det ofta bolag med ett börsvärde mellan 500 miljoner till 5-10 miljarder kronor. När en fondförvaltare talar om småbolag kan bolagen ha högre börsvärde än 10 miljarder.

Soliditet – Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till ett bolags totala tillgångar. Det är ett populärt mått för att mäta ett företags finansiella styrka.

Sparränta – Sparränta är den ränta du får på ett sparkonto. Under tider av låg styrränta i samhället ger sparkonton en låg sparränta. Läs mer om sparränta.

Sparbank – Sparbank är ett annat ord för bank i Sverige. Läs mer om sparbanker.

Sparform – Sparform beskriver olika typer av sparande som aktier, fonder, sparkonton eller obligationer. Läs mer om sparformer.

Split – Vid en split så delas en aktie upp i flera aktier. En split brukar börsnoterade bolag göra för att den egna aktien ska bli lättare att handla på marknaden.

Stamaktie – Stamaktier är de aktier i ett bolag som ger rätt till en andel av vinsten och tillgångarna. På börsen finns det ibland en uppdelning av stamaktier i A-aktier och B-aktier. Privatpersoner köper normalt B-aktier eftersom dessa aktier omsätts i högre grad på börsen.

Stealth Wealth – Ett begrepp som kommer från USA som syftar på att du anstränger dig för att vara osynligt rik. Målet är att så få människor som möjligt ska känna till att du är förmögen. Läs mer om Stealth Wealth.

Stockholmsbörsen – Stockholmsbörsen eller Nasdaq OMX-index är den officiella handelsplatsen för börsnoterade svenska aktier.

Stop-loss – Stopp-loss är en säljorder som du lägger in på förhand i marknaden. Vid en bestämd kursnivå utlöses ordern och dina aktier säljs. Stopp-loss brukar användas för att undvika större förluster.

Styrränta – Styrränta är samma begrepp som reporänta. Styrräntan bestämmer Riksbanken (Sveriges centralbank) som via finansiella verktyg styr priset på pengar i Sverige. Läs mer om styrränta.

Sverigefond – En Sverigefond placerar endast i svenska aktier. Läs mer om Sverigefonder.

Säljkurs – Säljkurs är den lägsta kursen en annan placerare är villig att sälja för.

Säljnota – En säljnota är ett dokument som din bank eller nätmäklare skapar för en aktietransaktion.

Säljoption – En säljoption ger dig en rättighet, men inte skyldighet, att inom en viss tid sälja t.ex. en aktie till ett i förväg bestämt pris.


T

Teckningskurs – Teckningskurs är ett vanligt begrepp som du stöter på i prospekt i samband med börsnotering. Teckningskurs är det pris som du ska betala för varje ny aktie i en nyemission.

Teckningsoption – En teckningsoption ger dig rätt att under en viss tid teckna en aktie till ett bestämt pris. Du är dock inte skyldig att göra det.

Teckningsrätt – En teckningsrätt är ett värdepapper som ger dig rätt att teckna aktier i en nyemssion.

Teckningstid – Den tidsperiod där du kan anmäla dig om att delta i en börsnotering eller nyemission.

Teknisk analys – Tekisk analys är ett begrepp på de metoder du använder för att försöka förutse hur priset på t.ex. en aktie eller index ska röra sig i framtiden. Läs mer om teknisk analys.

Tillväxtföretag – Tillväxtföretag är bolag som växer snabbare än 10% per år. Dessa företag brukar marknaden ge ett högre P/E-tal. Läs mer om tillväxtföretag.

Tradingplattform – Tradingplattform eller tradingprogram är det system på datorn som en daytrader använder för att göra dagliga affärer. Läs mer om tradingplattform.

Tvångsinlösen – När en enskild aktieägare har mer än 90% av aktierna i ett bolag på marknaden så kan tvångsinlösen av de andra aktierna begäras.


U

Underperform – Ett engelskt begrepp som syftar på att du eller en aktie har presterat sämre än index.

Uppköpsbud – Uppköpsbud är när en aktör lägger ett bud på samtliga aktier i ett bolag. Oftast görs detta till en premie mot marknadspriset.

Utdelning – Utdelning är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Bolag som inte växer så mycket brukar ha en hög andel av vinsten i utdelning.

Utdelningsaktier – Aktier som har högre direktavkastning än 4% brukar man kalla för utdelningsaktier. Läs mer om att investera i utdelningsaktier här.


V

Valutahandel – Valutahandel kallas även FX-handel och innebär att du köper en valuta i utbyte mot en annan.

Vinstmarginal – Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger företagets vinst i förhållande till omsättning.

VP-konto – VP-konto är samma sak som aktie- och fondkonto är det traditionella kontot för aktiehandel. På kontot kan du kvitta förluster mot vinster och du betalar en skatt på 30% på vinster.

Välgörenhet – När du skänker pengar till mer behövande människor kallas det välgörenhet. Det är vanligt att framgångsrika investerare och företagare sysslar med välgörenhet. Läs mer om välgörenhet.

Värdepapper – Värdepapper är ett samlingsbegrepp för olika typer av placeringar som aktier, fonder, obligationer och räntepapper.


W

Warranter – Warranter är optioner med hävstång där du har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och en på förhand bestämd lösendag.


X

Xact-OMX – Xact är en börshandlad fond som följer OMX-index.


Å

Årsredovisning – Årsredovisning är den årliga rapport som ett bolag redovisar. I årsredovisingen hittar du förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Återköp – Återköp av aktier gör att ett börsnoterat bolag minskar antalet utestående aktier på marknaden. Det är bäst att återköpa aktier när ett bolag är lågt värderat mot sitt rimliga marknadsvärde.