Bruttomarginal

Bruttomarginal (på engelska Gross Margin) är ett lönsamhetsmått som är extra intressant för företag som tillverkar produkter. Bruttomarginalen kan även användas i andra företag (om de rörliga kostnaderna redovisas på rätt sätt).

Ju högre bruttomarginal, desto mer behåller företaget av varje krona som tjänats in genom försäljning och kan sedan lägga dessa pengar på kostnader för försäljning, administrativa utgifter, löner samt ränteutgifter och utdelning till aktieägare. En bruttomarginal säger något om branschen som företaget verkar i, medan en rörelsemarginal säger något om hur effektivt ledningen sköter bolaget.

Formel

Bruttomarginal % = Bruttoresultat / Omsättning

Bruttoresultat = Försäljningsintäkter – Kostnad för sålda varor/tjänster

Exempel: Betsson har en bruttomarginal på 80%, vilket gör att företaget får in 0,80 kr från varje 1 krona i omsättning. Företaget anses vara mycket effektivt och därför blir varje försäljningskrona extra värdefull i framtiden.

 • En hög bruttomarginal på 80% skapar större handlingsutrymme och stabilitet i ett företag än vad en bruttomarginal på 20% gör. Till exempel kan ett företag öka sin marknadsföring i dåliga tider och vinna marknadsandelar.
 • En hög bruttomarginal som är stabil och inte varierar kraftigt år till år tyder ofta på att företaget har någon form av uthållig konkurrensfördel.
 • En bruttomarginal på över 40% anser vi vara bra, du hittar däremot inte så höga bruttomarginaler i alla branscher.

Vad är en bra bruttomarginal?

 • Högre än 40% = Tyder ofta på en uthållig konkurrensfördel
 • Lägre än 40% = Är tecken på hård konkurrens som äter av marginaler
 • Lägre än 20% = Ingen konkurrensfördel alls gör att företaget kommer få det tufft
 • Bruttomarginalen ska vara så hög som möjligt och vara stabil utan stora variationer

När vi har studerat Warren Buffett (världens bästa investerare) investeringar så hittade vi att hans bolag ofta hade bruttomarginaler över 60%. Vilket gör att det finns potential för en framtida hög rörelsemarginal. Till exempel har Coca Cola, Moodys, VISA, American Express, Johnson & Johnson och AbbVie alla över 60% bruttomarginal.

”Högre bruttomarginaler är bra generellt då du får mer vinst på varje försäljningskrona”

Vad är typiska bruttomarginaler för olika branscher?

Bruttomarginaler kan variera mycket mellan olika branscher och det finns ingen enskild bransch som har en typisk bruttomarginal. Höga bruttomarginaler finns ofta i branscher med högt teknikinnehåll såsom medicinteknik, läkemedel, mjukvara etc. Här är några exempel på bruttomarginaler för vissa branscher:

 • Detaljhandel: Detaljhandelsbranschen har ofta låga bruttomarginaler, oftast mellan 0-20%.
 • Byggbranschen: Byggbranschen har ofta bruttomarginaler på mellan 10-20%.
 • Teknikbranschen: Teknikbranschen har ofta högre bruttomarginaler, mellan 20-40%.
 • Försäljning av tjänster: Branscher som försäljning av tjänster som rådgivning, juridiska tjänster, reklam etc har ofta högre bruttomarginaler, mellan 40-60%.
 • Läkemedelsbranschen: Läkemedelsbranschen har ofta mycket höga bruttomarginaler, ofta över 60%.

Det är viktigt att notera att dessa är generella exempel och det finns alltid undantag. Det kan finnas företag inom en bransch med högre eller lägre bruttomarginal än normalt.

Höga bruttomarginaler är ofta en bra indikator på att bolaget befinner sig i en lukrativ del av värdekedjan.

Anledningar till en hög bruttomarginal

 • Ledningen är effektiv
 • Låg kostnad för tillverkning
 • Prishöjningar kan göras till kund
 • Bolaget har låg konkurrens
 • Bolaget har hög skalbarhet

Investmentbolag, Fastighetsbolag och Banker anger inte Bruttoresultat i sin redovisning. Titta istället på Rörelseresultat som är ett bättre lönsamhetsmått i dessa branscher. Gör alltid en analys av ett bolags nyckeltal innan du ska köpa aktier.

Varför har tjänsteföretag en hög bruttomarginal?

Tjänsteföretag har ofta en hög bruttomarginal eftersom deras direkta kostnader är låga i förhållande till intäkterna. Tjänster är ofta intellektuellt arbete (krävs inget kapital) som utförs av människor, som inte kräver de samma typen av råvaror eller utrustning som en produktionsverksamhet gör. Tjänsteföretag behöver inte köpa in råvaror, utrustning eller maskiner för att kunna utföra sina tjänster, vilket minskar de direkta kostnaderna och kapitalbindningen.

En annan orsak är att tjänsteföretag ofta har högre priser för sina tjänster jämfört med produkter eftersom tjänsterna ofta är mer specialiserade och svårare att replikera. Detta leder till högre intäkter, vilket i sin tur kan öka bruttomarginalen.

Tjänsteföretag kan också ha lägre fasta kostnader, som hyror och utrustning, jämfört med produktionsföretag. Detta kan också bidra till en högre bruttomarginal.

Sammanfattningsvis, tjänsteföretag har ofta högre bruttomarginaler eftersom deras direkta kostnader är lägre, de kan ha högre priser för sina tjänster och de kan ha lägre fasta kostnader.

Bruttomarginal vs Rörelsemarginal – Vad är skillnaden?

Bruttomarginal och rörelsemarginal är båda termer som används inom ekonomi för att beskriva hur företag eller organisationer påverkas av förändringar i produktionen eller försäljningen.

Bruttomarginalen beskriver skillnaden mellan intäkterna och de direkta kostnaderna för en vara eller tjänst. Det är det belopp som är kvar efter att alla direkta kostnader, såsom råvaror, har dragits av.

Rörelsemarginalen beskriver skillnaden mellan intäkterna och alla kostnader, inklusive både direkta och indirekta kostnader. Det är det belopp som är kvar efter att alla kostnader, inklusive löner, hyror, försäkringar och andra fasta kostnader har dragits av.

Så skillnaden är att bruttomarginalen bara tar hänsyn till direkta kostnader medan rörelsemarginalen tar hänsyn till både direkta och indirekta kostnader.

Med hög bruttomarginal ökar sannolikhet för hög rörelsemarginal. Rörelseresultatet kan då också växa snabbare än omsättningen.

Varför är det viktigt med ett mått på bruttovinst?

Bruttovinsten är ett viktigt ekonomiskt mått för ett företag eftersom det hjälper till att visa hur lönsamma deras produkter och tjänster är. Det är också viktigt för att bestämma prissättning och för att identifiera om det finns några problem med produktionskostnader.

Bolag med hög bruttomarginal har en potentiellt hög skalbarhet. Exempel på bolag med hög skalbarhet är Fortnox och Evolution. Här kan du se att både bruttomarginal och rörelsemarginal har trendat uppåt genom åren.

Vad innebär en fallande bruttomarginal?

Om du tittar på ett snabbväxande företag och ser en stadigt fallande bruttomarginal varje kvartal och år så kan det vara tecken på något av följande:

 1. Mer konkurrens så företaget måste sänka priset eller helt enkelt inte kan höja det i samma takt som kostnaderna.
 2. Flaskhalsar i inköp eller produktion
 3. Sänker priset för att tillfälligt öka tillväxten (detta är inte uthålligt)
 4. Obefintlig eller negativ skalbarhet