Börs-vd:ar blickar framåt

framtidsutsikter ekonomi och börs

Nu när boksluten har trillat in och årsredovisningarna börjar släppas så är det intressant att läsa kommentarerna från ledningen i bolagen. Så här skriver några om nuvarande marknadsläge och framtidsutsikter:

Johan Forssell – VD Investor

”Kina står fortsatt inför flera utmaningar och priset på olja och många andra råvaror har kollapsat.”

”Det är lätt att måla upp en dyster bild för 2016. Jag är dock i grunden optimist och söker stöd i vetskapen att volatila marknader och utmanande tider ofta erbjuder attraktiva långsiktiga investeringsmöjligheter, både för Investor och för våra företag.”

”Under 2015 stärkte vi vårt ägande i ABB till 10 procent genom att investera 5,6 Mdr kronor. Vi bedömer att ABB är en långsiktigt attraktiv investering baserat på dess starka marknadspositioner och ytterligare förbättringspotential”

Casper von Koskull – VD Nordea

”De kommande tre åren blir en förändringsperiod, där vi ska omvandla Nordea till en fullt ut digital bank. Förändringsarbetet drivs av förändrat kundbeteende, teknikskifte och regelkrav. ”

”Vi höjer nu våra ambitioner ytterligare och nästan fördubblar våra investeringar i nya digitala lösningar för företags- och privatkunder och skapar två utvecklingscentra i Finland och Danmark.”

Magnus Agervald – VD Byggmax

”Marknadsutvecklingen i Sverige är positiv och marknaden är starkare än på länge. Dock så sänks rotavdraget i början av 2016, vilket innebär att det blir dyrare att köpa ROT-tjänster, vilket kommer att påverka marknaden negativt. I Norge är marknaden växande, medan den i Finland är vikande. På den finska marknaden består osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen.”

Analys av Byggmax

Fredrik Lundberg – Styrelseordförande Industrivärden

”Ett investeringsbolag som Industrivärden bör inte ha för hög skuldsättning eftersom det begränsar flexibiliteten över tid. För att vid behov kunna stödja våra innehavsbolag i t ex nyemissioner och bygga kapacitet för nya investeringar måste vi ha ett positivt kassaflöde efter lämnad utdelning till våra aktieägare.”

Georg Brunstam – VD Hexpol

”Jag bedömer att vi totalt sett, i en avvaktande marknad, har flyttat fram våra positioner på samtliga huvudmarknader.”

Jan Svensson – VD Latour

”2015 var det bästa året någonsin för Latour. Den globala marknaden är fortsatt svår att bedöma. Vår uppfattning är dock att den för oss så viktiga Europamarknaden utvecklas långsamt i rätt riktning, trots den allmänna uppfattningen om motsatsen. Vi har nu etablerat oss på en högre lönsamhetsnivå i industrirörelsen. Framöver ska vi växa med bibehållen lönsamhet och därigenom skapa stora aktieägarvärden.”

Fredrik Lundberg – VD Lundbergsföretagen

Fredrik Lundberg sa en hel del intressanta saker:

”Under andra halvåret vände trenden och i början av 2016 kan vi notera kraftiga börsfall över hela världen. Detta tolkar jag som ett uttryck för ökad osäkerhet i världsekonomin och fortsatt oro för den geopolitiska utvecklingen.”

”Fastighetsmarknaden var fortsatt stark med sjunkande avkastningskrav som följd. Fastigheter har över tiden visat sig ge en konkurrenskraftig avkastning och utgör ur risksynpunkt en stabil tillgång.”

”Ledarskapet är helt avgörande för ett företags framgång. Det gäller självklart på VD- och ledningsgruppsnivå, men även långt ner i företagets organisation. Jag är personligen helt övertygad om att decentralisering med gott ledarskap är vägen till framgång”

Mats Qviberg – Styrelseordförande Öresund

”…den gamla nyemissionsmaskinen Fingerprint blev en av världens ”bästa” aktier med en börsuppgång på 1.600 procent. Aktien var dessutom en av de mest handlade i Europa – vem hade trott det?”

”Den generella marknadsoron och utebliven volymtillväxt skapade dock pyspunka på Stockholmsbörsen som uppvisar en tydlig negativ trend sedan april 2015.” …”Vi fortsätter att främst investera i så kallade value stocks, det vill säga relativt lågt värderade aktier med stabila kassaflöden och hög direktavkastning. En strategi som vi gillar och som historiskt visat sig vara vinnande.”

Sven Hagströmer – Styrelseordförande Creades

”Att våga behålla det som är bra är en av de viktigaste grunderna i långsiktigt värdeskapande.”

”…En sak är dock säker – sannolikheten för överbelåning och bubblor har ökat markant.”

Källor till uttalanden är bolagens bokslut och årsredovisningar 2015 som är offentliga.

Lämna en kommentar